Etapes formatives

L’estructura acadèmica general  pot ser adaptada en alguns casos, tant pel que fa a edats (que són orientatives) com pel que fa a matèries (en alumnat que cursa estudis musicals en altres centres, etc), si així ho acorden l’alumne/a o els pares amb el tutor/a.

SensibilitzacióCursEdat_AnysMatèriaMinuts Setmanals
1rMúsica i Moviment60′
IniciacióCursEdat_AnysMatèriaMinuts Setmanals
1rLlenguatge Musical (Ll. Mus)60′
2nLl. Mus + Roda Instruments60’+ 30′
Formació BàsicaCursEdat_AnysMatèriaMinuts Setmanals

1r

8

Ll. M + Ins

60′ +60′ / 30′ o 45′

2n

9

Ll. Mus + Ins. +Cam

60’+ 60’/ 45′ o 60′ /60′ Quinzenal

3r

10

Ll. Mus +  Ins. + Cam  o C.I

60’+ 30′

4t

11

Ll. Mus +  Ins. + Cam  o C.I

60’+ 30′

Pont12Ll. Mus +  Ins. + Cam  o C.I

60’+ 30′

Llenguatge Musical (Ll.M) Instrument (Ins) Roda Instrument ( Rd’I) Cambra (Cam) Conjunt Instrumental ( C.I) Optatives ( Op) Harmonia( Har)


Durant tot el programa opcional 2n Ins / classes de reforç 30′ o 45’/ 45′

* L’horari setmanal de l’instrument s’indica amb dos intervals de temps diferents, en referència si l’alumnat realitza classe individual o col·lectiva
Formació
Avançada

 

Edat_AnysMatèriaMinuts

Itinerari 1

13

Ll. M + Ins+ Har+ Con+Op

90’/60’/60’/60′ Quin./60 ‘

Itinerari 2

14

Ll. Mus + Ins. +Cam

60’/60′ Quin./60

Llenguatge Musical (Ll.M) Instrument (Ins) Roda Instrument ( Rd’I) Cambra (Cam) Conjunt Instrumental ( C.I) Optatives ( Op) Harmonia( Har)


Durant tot el programa opcional 2n Ins / classes de reforç 30′ o 45’/ 45′

* L’horari setmanal de l’instrument s’indica amb dos intervals de temps diferents, en referència si l’alumnat realitza classe individual o col·lectiva
Formació Adults Edat Matèria Minuts Set.
+ 18 Anys Ll. Mus + Instru. 60’/ 45′
Durant tot el Programa 2ª Optativa opcional (en qualsevol itinerari) 60′
Llenguatge Musical (Ll.M) Instrument (Ins) Roda Instrument ( Rd’I) Cambra (Cam) Conjunt Instrumental ( C.I) Optatives ( Op) Harmonia( Har)
* L’horari setmanal de l’instrument s’indica amb dos intervals de temps diferents, en referència si l’alumnat realitza classe individual o col·lectiva

Itinerari

Adreçada a nens i nenes de 5 a 7 anys. 
L’alumnat s’inicia amb el fet musical a nivell sensorial i en el darrer curs d’aquesta etapa tenen un primer contacte amb els instruments que s’ofereixen al centre a través de la roda d’instruments

Adreçada a alumnat d’edats compreses entre els 8 i els 12 anys (si bé aquest marge d’edat es pot endarrerir en el cas que l’alumne/a s’iniciï en l’estudi de la música partir dels 9 anys o més).
En aquesta etapa l’alumnat rep classes de llenguatge musical, instrument i pràctica instrumental en grup.

Adreçada a alumnat de 13 a 17 anys (es pot endarrerir com en el supòsit del cas anterior).
Dins d’aquesta etapa, s’ofereixen dos itineraris: un primer itinerari amb, un programa de major aprofundiment per a aquell alumnat que es vol preparar per a accedir a uns estudis musicals més professionalitzadors; i un segon itinerari, dirigit a alumnat que no vol optar per la vessant professional però que està interessat en aprofundir en la seva formació musical, amb una menor dedicació horària i centrat bàsicament en la pràctica instrumental.

Adreçada a alumnat de 18 anys en endavant.
Aquí l’oferta formativa és molt variada ja que s’ofereixen classes tant a persones adultes que ja tenen coneixements musicals però volen aprofundir en algun aspecte concret, volen estudiar un nou instrument o simplement volen millorar el seu nivell instrumental, com també a persones que s’inicien en la pràctica musical a partir d’aquesta edat.

alumnat_escola_musica