FORMULARI DE MATRÍCULA

Solament alumnat de nova incorporació amb preinscripció prèvia

CURS 2024/25

A problem was detected in the following Form. Submitting it could result in errors. Please contact the site administrator.

Dades personals ALUMNE/A

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquest espai s'ha d'emplear en cas que la persona trans (transgène, transexual) s’identifiqui amb el nom sentit d’acord amb la targeta sanitària expèdida per CatSalut. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aquestes dades només serán emprades a efectes estadístics.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alumnat menor de disset anys. Indica'ns on realitzaràs estudis de caràcter general.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dades de contacte ALUMNE/A

 

Dades bancaries

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Matrícula als estudis Musicals

 

Autoritzacions

 

Publicació d'imatges.

L'Escola Municipal de Musica de Tortosa disposa a internet d’un espai web (www.escolamunicipaldemusicadetortosa.cat) on informa i fa difusió de les seves activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars. En aquesta pàgina web s’hi poden publicar fotografies, vídeos, o qualsevol altre medi audiovisual en les quals apareguin, individualment o en grup, alumnes realitzant les esmentades activitats. Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut en l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre decret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, la direcció d’aquest centre demana el consentiment als pares o tutors legals per poder publicar fotografies on apareguin els seus fills o filles, on aquests o aquestes siguin clarament identificables. També es demana el consentiment propi de l'alumnat major d'edat.

Autoritzo al centre que la imatge del meu fill/a o la meva pròpia (en el cas d'alumnat major d'edat) pugui aparèixer en fotografies i vídeos corresponents a activitats escolars lectives, complementàries i extraescolars organitzades pel centre i publicades en la pàgina web del centre, revistes o publicacions editades pel centre d’àmbit educatiu amb finalitat de desenvolupar l’activitat educativa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Compte de correu.

Les eines i serveis de l'anomenat web 2.0 que permeten el treball col·laboratiu i la comunicació entre usuaris/àries s'està estenent en els centres educatius per al treball acadèmic amb l'alumnat donades les seves grans potencialitats. Atès que per a la utilització d'aquests entorns cal un registre previ amb la consegüent cessió de dades de caràcter personal, es tracta del cas regulat a l’article 13 del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, que admet la validesa del consentiment del tractament de les dades de caràcter personal atorgat per les persones majors de 14 anys, mentre que per a les menors d’aquesta edat cal el consentiment de les persones que n’exerceixen la pàtria potestat. Per tant, per tal que l'alumnat menor de 14 anys es doni d'alta per a l'ús de serveis web, encara que siguin aplicacions educatives d'aquests serveis, es necessita una autorització dels pares i mares o tutors legals . Per això crearem un compte de Gmail. Aquest compte permetrà utilitzar el gestor de correu i estarà obert als pares. .

AMPA Feste'n soci/a

 

El pagament de la quota de l'AMPA per al curs 2023-24 és de 15€ per família i es podrà fer mitjançant dues opcions. Rebreu les instruccions detallades al correu de confirmació de matrícula. Termini per fer el pagament del 12 de juny al 30 de setembre. - .

Participeu!!!!! És molt important que totes les famílies hi col·laborem, ja que la quantitat d’aspectes que organitzem i gestionem és molt gran. I cal dur-los a terme, tota la comunitat educativa en surt beneficiada. Apunteu-vos!!!

Dades pares/mares, tutors/res, representants legals (pròpies si l'alumne/a és major d'edat)

 

Ordre SEPA de domiciliació de dèbit directe

 

Per realitzar pagaments domiciliats o és imprescindible lliurar a l'Escola Municipal de Música una ordre de domiciliació signada pel titular del compte .Encara que disposem de les teves dades bancàries, no tenim una autorització del titular del compte. Estem obligats a demanar-la i actualitzar les dades. El compte en el qual es pagaran les quotes ha d’estar en format IBAN, i potser de qualsevol dels països que composen la SEPA. Aquest full el trobareu adjunt al missatge de confirmació que rebreu un cop enviat el formulari de matrícula.

També ens el podeu enviar signat digitalment. En aquests casos, sempre heu de signar amb un certificat digital vàlid i ens el podeu fer arribar a: secretaria@emmt.cat.LA PRESENTACIÓ D'AQUEST FULL ESDEVÉ UN TRÀMIT OBLIGATORI PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

Política de Privacitat

 

De conformitat amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal, amb l'acceptació d'aquest text s'autoritza que les dades de caràcter personal proporcionades siguin tractades i incorporades en el fitxer denominat Escoles Municipals, responsabilitat de l’Ajuntament de Tortosa. La finalitat d’aquest tractament és la gestió de l’alumnat a l'Escola Municipal de Música. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones, llevat dels casos en què hi hagi una obligació legal, i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per a la finalitat que es van captar. En qualsevol cas es podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-s'hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin a l’Ajuntament de Tortosa, Plaça d’Espanya núm.1, 43500 Tortosa (Tarragona) o bé per correu electrònic a sac@tortosa.cat

S’informa que també es pot presentar una reclamació, si així es considera, davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o bé posar-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades del l'Ajuntament a protecciodedades@tortosa.cat

Observacions

 

El/la sol·licitant declara sota la seva responsabilitat:

 

Que totes les dades que consten en aquesta sol·licitud i els documents , si és el cas, amb què l’acompanya són certs. Que està assabentat/ada que la falta de justificació documental comporta una reclamació posterior per verificar-ne l'autenticitat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LLEGIR ABANS DE FER LA MATRÍCULA

Per fer la Matrícula necessitareu…

1. Foto alumne/a tipus carnet amb format png o jpg.
2. En cas de ser família nombrosa o monoparental document acreditatiu amb format png o jpg.
3. Dades bancàries: BIC i IBAN del compte on voleu domiciliar el pagament.
4. Clau de signatura que vau rebre en fer la preinscripció (si aquesta no és correcta el botó “ENVIAR” del formulari de matrícula, no estarà activat).