Documents de Centre

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.

PEC

Projecte Educatiu

(en revisió)

PAC

Pla Anual de Centre

MA

Memòria Anual

POC

Pla Obertura

alumnat_escola_musica