Documents de Centre

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.

PEC

Projecte Educatiu

(en revisió)

PAC

Pla Anual Centre
curs 21/22

MA

Memòria Anual 
curs 20/21

POC

Pla Obertura
curs 21/22

alumnat_escola_musica