Etapes formatives - Itinerari

 L’estructura acadèmica general  pot ser adaptada en alguns casos, tant pel que fa a edats (que són
orientatives) com pel que fa a matèries (en alumnat que cursa estudis musicals en altres centres, etc), si així ho acorden l’alumne/a o els pares amb el tutor/a.

Sensiblilització-Iniciació

 

Sensibilització
Iniciació
 
Curs 
 
1r
2n
Edat
5 anys
6 anys
7 anys
Matèria
 Música i Moviment
Llenguatge.Musical ( Ll. Mus)
Ll. Mus/Roda.Instruments
Horari Setmanal ( minuts)
 60'
60'
60' + 30'

Formació Bàsica

 
 

 Formació Bàsica
 
 
 
 
Curs
1r
2n
3r
4t 
Pont
 Edat
8 anys 
9 anys
10 anys
11 anys
12 anys
Matèria
 Ll.Mus + Insrument ( Inst)
 Ll.Mus + Inst+ Cambra ( Cam)
 Ll.Mus + Inst+ Cam o Conjunt
 Ll.Mus + Inst+ Cam o Conj
Ll.Mus + Inst+ Cam o Conj
Horari Setmanal ( mints)
 60'+60'/ 30' o 45'
60'+60'/ 45' o 60' / 60' Quin 
60'+60'/ 45' o 60' / 60' Quin 
60'+60'/ 60' o 75' / 60' Quin 
60'+60'/ 60' o 75' / 60' Quin 

 

Durant tot el Programa
opcional: 2n Instrument / classes de reforç
30' o 45' / 30'

 

* L'horari setmanal de l'instrument s'indica amb dos intervals de temps diferents, en referència  si l'alumnat realitza classe individual o col·lectiva  

Formació Avançada

 

For.Avançada
Itin1
Itin2
 
1r-2n
1r-2n 
 
13 anys
14 anys
 
 Ll.Mus+Har+Ins+ Conj+ Op
 Ins+ Conj+ Op 
 
90'/60'/60'/60' Quin./60 '
60'/60' Quin./60  

Durant tot el Programa
Matèries Optatives
2ª Optativa opcional (en qualsevol itinerari)
2n Inst./ Info. Musical/ H. de la Música/Cambra
60'
60' 

 

* L'horari setmanal de l'instrument s'indica amb dos intervals de temps diferents, en referència  si l'alumnat realitza classe individual o col·lectiva  

 

Formació Adults

 

  

 
For.Adults
Edat
 més de
 
18 anys 
Matèria
Ll.Musical+Instrument
Horari Setmanal ( mints)
60'/ 45' 

 

Durant tot el Programa
opcional: 2n Instrument / classes de reforç
30' o 45' / 30'

 

* L'horari setmanal de l'instrument s'indica amb dos intervals de temps diferents, en referència  si l'alumnat realitza classe individual o col·lectiva  

 

Itinerari

 

Sensiblilització-Iniciació

Adreçada a nens i nenes de 5 a 7 anys.L’alumnat s’inicia amb el fet musical a nivell sensorial i en el darrer curs d’aquesta etapa tenen un primer contacte amb els instruments que s’ofereixen al centre a través de la roda d’instruments

Formació Bàsica

Adreçada a alumnat d’edats compreses entre els 8 i els 12 anys (si bé aquest marge d’edat es pot endarrerir en el cas que l’alumne/a s’iniciï en l’estudi de la música partir dels 9 anys o més).
En aquesta etapa l’alumnat rep classes de llenguatge musical, instrument i pràctica instrumental en grup.

Formació Avançada

Adreçada a alumnat de 13 a 17 anys (es pot endarrerir com en el supòsit del cas anterior).Dins d’aquesta etapa, s’ofereixen dos itineraris: un primer itinerari amb, un programa de major aprofundiment per a aquell alumnat que es vol preparar per a accedir a uns estudis musicals més professionalitzadors; i un segon itinerari, dirigit a alumnat que no vol optar per la vessant professional però que està interessat en aprofundir en la seva formació musical, amb una menor dedicació horària i centrat bàsicament en la pràctica instrumental.


Formació Adults

Adreçada a alumnat de 18 anys en endavant.Aquí l’oferta formativa és molt variada ja que s’ofereixen classes tant a persones adultes que ja tenen coneixements musicals però volen aprofundir en algun aspecte concret, volen estudiar un nou instrument o simplement volen millorar el seu nivell instrumental, com també a persones que s’inicien en la pràctica musical a partir d’aquesta edat.

 

 • escolatv

    

 •     Horaris Classes

   

   

 • Calendari2ok

 • Galeria-Multimèdia

 •    Curs1920