Documents de Centre

La legislació vigent preveu que tots els centres elaborin els seus documents de gestió, com a eines eficaces que els han de permetre un exercici responsable de l’autonomia reconeguda.

Projecte Educatiu

(en revisió)

Projecte Educatiu

en revisió

Pla Anual

2018/19

alumnat_escola_musica